Nabízíme
Úvodní ustanovení   Všeobecné podmínky
Polohové bodové pole   Výškové měření
Mapy velkých měřítek   Podzemní a nadzemní vedení
Měření profilu   Měření a výpočet svislých ploch a objemu
Vytyčovací síť   Vytýčení stavebního objektu a staveniště
Zaměření a kontrolní méŕení skutećného provedení stavebního objektu   Geodetické zaměření a vyhotovení dokumentace soućasného stavu budov
Jeřábové dráhy   Měření posunu a deformací
Matrice, tiskové podklady   Vytýčení hranic pozemku a geometrický plán
Hodinové sazby   Velkoformátový barevný tiskI. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 1. Nabídkový ceník vychází z podmínek stanovených zákonem o cenách č. 526/1990 a z příslušných ustanovení obchodního a občanského zákoníku.
 2. Nabídkový ceník vydává Milan Luňák, Jindřichova Ves, Kalek.
 3. Ceník sleduje zvýšenou úroveň vstupních nákladů na geodetické, kartografické a polygrafické práce v příslušném období.


II. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
 1. Uvedené ceny neobsahují náklady a výdaje:
  1. na přímý materiál a dopravu
  2. náklady na úhradu škod na zemědělských a lesních kulturách vzniklých při realizaci výkonů v terénu
  3. náklady na odstranění překážek znemožňujících provedení výkonu v terénu
  4. zvýšené náklady na geodetické práce, které jsou způsobeny překážkami na straně odběratele (např. marná cesta, čekání na odběratele, překážky znemožňující provedení práce)
 2. Měrné jednotky použité pro výpočet ceny dle tohoto ceníku se zaokrouhlují na celé MJ směrem nahoru, tzv., že se započítává každá započatá MJ. Pokud není uvedeno u tabulky jinak, je minimální rozsah zakázky 1 MJ.
 3. Nejnižší obsah jedné objednávky je 1500 Kč. (Bude-li zakázka prováděna podle potřeb nebo požadavků objednavatele v etapách, lze rozsah jedné etapy považovat na minimální dodávku, tj. 1500 Kč).

POLOHOVÉ BODOVÉ POLE
Kvalitativní podmínky:
	ČSN 73 0415 - Technická zpráva
	ČSN 73 0416 - Stabilizované body
Instrukce pro práce v polohových bodových polích ČÚGK č. 1636/81-22

Dodací podmínky:
Pro pol. 11 - Technická zpráva
           Stabilizované body
           Podklad pro vyhotovení geodetických údajů

Pro pol 12 - Technická zpráva
           Geodetické údaje
           Seznam souřadnic

TABULKA 01  -  Polohové bodové pole
11 	Stabilizace bodu			300 Kč
12 	Měření a výpočty souřadnic		750 Kč
Pro pol. 12 - třída přesnosti 3  (± 0,14 m)


VÝŠKOVÉ MĚŘENÍ
Kvalitativní podmínky:
	ČSN 73 0415 - Geodetické body
	ČSN 73 0416 - Měřické znaky stabilních bodů v geodezii
Instrukce pro práce ve výškových bodobých polích ČÚGK č. 1637/81-22

Dodací podmínky:
	Pro pol. 11 - 12 -	Stabilizované body
			Místopisy nivelačních bodů
			Seznam osazených značek

	Pro pol. 13 - 16 -	Technická zpráva
			Vyrovnané výšky nivelačních bodů

TABULKA 02 : Výškové měření
Výškové měření				Měrná jednotka:km
11	Stabilizace bodu				 720 Kč
12	Vyhotovení místopisu

	Měření a výpočty				 300 Kč
13	Střed. km chyba do 3 mm			1840 Kč
14	Střed. km chyba 4 - 10 mm	 		 850 Kč
15	Střed. km chyba 10 - 20 mm			 750 Kč
16	Střed. km chyba nad 20 mm			 700 Kč

Počet sestav na 1 km v jednom směru od 20 do 30.


MAPY VELKÝCH MĚŘÍTEK
Kvalitativní podmínky :
	ČSN 01 3410 - Mapy velkých měřítek - základní ustanovení
	ČSN 01 3411 - Mapy velkých měřítek - kreslení, značky
Směrnice ČÚGK č. 300 - 21 o účelových mapách velkých měřítek

Dodací podmínky :
-	Technická zpráva
-	Měřický originál polohopisu a výškopisu
(tj. grafická, číselná nebo digitální mapa)

TABULKA 03 : Mapy velkých měřítek
Mapy velkých měřítek			Měrná jednotka:ha

	Polohopis				Kč od	 	do
11	Intravilán 1: 200			4.800		6.400
12	Intravilán 1 : 500			4.000		5.600
13	Intravilán 1 : 1000			3.200		4.800
14	Extravilán 1: 200 až 1 : 500		1.200		1.600
16	Extravilán 1 : 1000 až 1 : 2000	 	 880		1.360
17	Výškopis				1.200		1.600

	Digitální zpracování
31	Intravilán				  530		1.420
32	Extravilán				  130		  380


PODZEMNÍ A NADZEMNÍ VEDENÍ
Kvalitativní podmínky :
	ČSN 01 3410	Mapy velkých měřítek - základní ustanovení
	ČSN 01 3411	Mapy velkých měřítek - kreslení a značky

Dodací podmínky:
-	Technická zpráva
-	Zobrazení průběhu vedení do mapy, popř. otisku mapy velkého měřítka

TABULKA 05 : Podzemní a nadzemní vedení
						Měrná jednotka : 100 m/bod
11	Měření a zobrazení trasy			1.900 Kč
12	Měření a zobrazení přípojek na trase		  600 Kč
13	Měření a zobrazení jednotlivé přípojky		2.400 Kč
14	Měření a zobrazení trasy dle směrnice SČP		3.400 Kč
15	Měření a zobrazení trasy dle směrnice SČVaK	2.900 Kč
16	Měření a zobrazení trasy dle směr.Č.Telecomu	3.400 Kč
17	Měření a zobrazení trasy dle směrnice SČE		3.400 Kč


MĚŘENÍ PROFILU
Kvalitativní podmínky :
	ČSN 01 3410	Mapy velkých měřítek - základní ustanovení
-	střední souřadnicová chyba hlavních bodů profilu - 3. třída přesnosti
-	výškové určení bodů : u jednoznačně identifikovatelných bodů - 2. třída přesnosti
-	u ostatních bodů - 3. třída přesnosti

Dodací podmínky:
-	Technická zpráva
-	Matrice podélného a příčných profilů
-	Zobrazení podélního profilu do otisku mapy velkého měřítka dod. objednatelem

TABULKA 06 : Měření profilu
					Měrná jednotka : 100 m
					Kč od		do
11	Podélný profil terén			350		750
12	Podélný profil vodního toku		510		750
13	Ppodélný profil silnic			450		650
14	Podélný profil železnic		600		800
15	Podélný profil inženýrských sítí		350		450


MĚŘENÍ A VÝPOČET SVISLÝCH PLOCH A OBJEMU
Kvalitativní podmínky :
	ČSN 01 3410	Mapy velkých měřítek - základní ustanovení
			Polohové a výškové určení podrobných bodů - 3. třída přesnosti

Dodací podmínky :
	Dokumentace určení objemu

TABULKA 07 : Měření a výpočet ploch a objemů
						Měrná jednotka : 100 m2
						Kč od		do
31	vodorovné plochy						1.235
	svislé plochy:
11	do výšky 6 m				220		280
12	nad 6 m					300		500

						Měrná jednotka : 100 m3
	objemy:				  	Kč od		do
21	půdorys jednoduchý				220		230
22	půdorys členitý				250		300


VYTYČOVACÍ SÍŤ
Kvalitativní podmínky:
	ČSN 73 0421	Přesnost vytyčování stavebních objektů s prostorovou skladbou
	ČSN 73 0422	Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních objektů
	Vyhláška ČBÚ č. 43/1992 Sb.

Dodací podmínky :
	Technická zpráva
	Seznam souřadnic a přehled bodů vytyčovací sítě
	Doklad o předání bodů

TABULKA 08 : Vytyčovací síť
						Měrná jednotka : bod
						Kč od		do
11	Stavební objekty s prostorovou skladbou		1.210		2.195
12	Stavební objekty liniové a plošné mimo objekt	680		1.590
13	Vytyčovací síť mostů včetně železničních		1.510		3.250
14	Vytyčovací síť metra na povrchu a sítě ob-                             
	dobných parametrů, kde délka vstupu do                                
	podzemí přesáhne 60 m			6.450		7.835
15	Vytyčovací sítě a body základních orien-                              
	tačních přímek tunelů a štol v podzemí                                
	(metro, dopravní stavby, inž. sítě, kolektory)		2.330		2.905
16	Usměrňování stran vytyčovací sítě v podzemí	2.200		3.850
16	Usměrnění stran vytyčovací sítě v podzemí                             
	gyroteodolitem				4.100		5.050

Poznámka:
a)	určení výšek vytyčovací sítě je zahrnuto jen v cenovém rozpětí položky 4
b)	v cenovém rozpětí tabulky není zahrnuto:
-	trvalá stabilizace bodů vytyčovací sítě
-	ověření výchozích bodů ZBP


VYTÝČENÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU A STAVENIŠTĚ
Kvalitativní podmínky :
	ČSN 73 0420	Přesnost vytyčování stavebních objektů - základní ustanovení
	ČSN 73 0421	Přesnost vytyčování stavebních objektů s prostorovou skladbou
	ČSN 73 0422	Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních objektů
	ČSN 73 0423	Přesnost vytyčování tunelů celostátních drah, vleček a městských drah

Dodací podmínky :
	Vytyčovací protokol s náležitostmi technické zprávy a potvrzením o předání

TABULKA 09 : Vytýčení stavebního objektu
						Měrná jednotka : bod
	Vytýčení prostorové polohy
01	Stavební objekty s prostorovou skladbou		450 Kč
02	Stavební objekty liniové (silnice, železnice, ..)	530 Kč
03	Mosty, tunely a štoly				1.260 Kč

	Podrobné vytýčení
04	Stavební objekty s prostorovou skladbou		280 Kč
05	Dráhy, silnice, pohybové plochy letišť,                  
	mosty, tunely a štoly				240 Kč
06	Ostatní liniové stavby				190 Kč

Poznámka:
a)	vytýčení obvodu staveniště, hranic ochranných pásem, lesních průseků apod., se 
	oceňuje v cenovém rozpětí položky 6
b)	každá zvlášť požadovaná kontrola vytýčení nebo opakované vytýčení se oceňuje 
	v cenových rozpětích této tabulky jako nové vytýčení
c)	v cenových rozpětích této tabulky je zahrnuto:
	- běžná stabilizace - dřevěný kolík s hřebem, železná trubka ...
	- výpočet souřadnic a vytyčovacích prvků
d)	v cenových rozpětích této tabulky není obsaženo:
	- vybudování vytyčovací sítě
	- trvalá stabilizace vytyčených bodů
	- vyhotovení rozboru přesnosti
	- připojení hlavních výškových bodů na ČSJNS


ZAMĚŘENÍ A KONTROLNÍ MÉŔENÍ SKUTEĆNÉHO PROVEDENÍ
STAVEBNÍHO OBJEKTU
Kvalitativní podmínky:
	ČSN 73 2150 Kontrolní měření geometrických parametrů pozemních stavebních objektů
	ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti.
		 Část 4 - liniové stavební objekty
	ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky.

Dodací podmínky:
	Doklad o předání kontrolního měření nebo zaměření stavebního objektu (dohodnu-
	tých částí).

TABULKA 10 : Zaměření a kontrolní měření skutečného provedení stavebního objektu
						Měrná jednotka : bod
11	Stavební objekty s prostorovou skladbou		260 Kč
12	Stavební objekty liniové, dráhy, silnice, tunely,
	mosty (ne podzemní vedení)			390 Kč
13	Ostatní liniové stavební objekty
	(ne podzemní objekty)				240 Kč


GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ DOKUMENTACE
SOUĆASNÉHO STAVU BUDOV
Kvalitativní podmínky:
Geodetické zaměření - mx, y , z 1 cm vzhledem k zaměřovací síti 
	ČSN 01 3426	Kreslení úprav povrchů
	ČSN 01 3428	Kreslení schodišť a ramp
	ČSN 01 3429	Kreslení stropů a zavěšených podhledů
	ČSN 01 3430	Kreslení podlah
	ČSN 01 3431	Kreslení střech
	ČSN 01 3432	Kreslení oken, dveří a vrat
	ČSN 01 3433	Kreslení prostupů výklenků a drážek

Dodací podmínky:
	Technická zpráva
	Půdorysné, podélné, příčné řezy.

TABULKA 11 : Zaměření a vyhotovení dokumentace současného stavu budov
					Měrná jednotka : 1 m2
11	Vodorovné řezy			61 Kč
12	Sviské řezy				 7 Kč
13	Kótování výkresů (všech položek)		 5 Kč

Poznámky:
-	situační a výškové zaměření objektu s přilehlým územím se oceňuje podle tab. 02
-	cena za dokumentaci objektů s členitou architekturou (kostely, zříceniny, poškozené objekty ...) se určuje smluvně
-	zaměřovací síť vně i uvnitř objektu se účtuje podle tab.
-	celkový počet MJ se součtem ploch jednotlivých řezů


JEŘÁBOVÉ DRÁHY
Kvalitativní podmínky:	
	Určení prostorových vztahů jeřábové dráhy
	Zjištění rozpětí s mezní odchylkou měření rozchodu
	do 20 m  +/- 2 mm,  	nad 20 m +/- 1/1000 rozchodu

Dodací podmínky:		
	Technická zpráva
	Grafické znázornění směrového a výškového průběhu kolejnic s číselnými údaji.
	Číselné výpočty mostu pro pol. 5

TABULKA 12 : Jeřábové dráhy
					Měrná jednotka : 10 m
11	V úrovni terénu			  850 Kč
12	Lávka oboustranně			1.450 Kč
13	Lávka jednostranně			2.100 Kč
14	Bez lávek				3.000 Kč
15	Jeřábový most			3.900 Kč

Poznámka: 
	Jeřábová dráha do 3 MJ se ocení jako 3 MJ.MĚŘENÍ POSUNU A DEFORMACÍ
Kvalitativní podmínky:
	ČSN 73 0405 Posuny a přetvoření stavebních objektů

Dodací podmínky:
	Technická zpráva, číselná a grafická dokumentace.

TABULKA 13 : Měření posunů a deformací
					Měrná jednotka : bod
11	Prostorová deformace  		3.190 Kč
21	Výškové posuny niv. N1 N2		2.900 Kč
22	Výškové posuny niv	N3		2.100 Kč
23	Výškové posuny niv	N3 a N4		1.400 Kč
31	Vodorovné posuny a náklony		  220 Kč

Přesnost nivelace je charakterizována následujícími hodnotami základních středních
kilometrových chyb:
N1 mo ±   0,7 mm
N2 mo ±   1,0 mm
N3 mo ±   1,7 mm
N4 mo ±   5,0 mm
N5 mo ±  10,0 mm


MATRICE, TISKOVÉ PODKLADY
Kvalitativní podmínky:
	ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek . kreslení a značky
	ČSN 83 2109 Předloha pro polygrafickou reprodukci

Dodací podmínky:    
	Kartografický originál nebo matrice

TABULKA 15 : Vyhotovení kartografických originálů
					Měrná jednotka : dm2
11	Polohopis				60 Kč
12	Popis				50 Kč
13	Inženýrské sítě			60 Kč
14	Výškopis				65 Kč
15	Popis výšek podrobných bodů		70 Kč


VYTÝČENÍ HRANIC POZEMKU A GEOMETRICKÝ PLÁN
Kvalitativní podmínky:
	Vyhláška ČÚGK č. 126/1993 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb. a č. 344/1992 Sb. o Katastru nemovitostí.

Dodací podmínky:
	vytýčovací náčrt hranice pozemku
	protokol o vytýčení hranice pozemku
	geometrický plán v pěti vyhotoveních

TABULKA 16 : Vytýčení hranic pozemku
						Měrná jednotka : 100m
11	Vytýčení vlastnické hranice				od 1.900 Kč
21	Vytýčení jiné hranice						od 1.500 Kč
	Mezník se účtuje materiálovou položkou		100 Kč/1 ks


TABULKA 17 : Geometrický plán
11	Na rozdělení pozemku				od 2.900 Kč
21	Na vytyčení a upřesnění pozemku		od 3.500 Kč
31	Na zaměření budov					od 2.900 Kč
41	Na vyznačení věcného břemene			od 2.500 Kč
51	Sloučení parcel						od 2.900 Kč

Poplatky za kolky:
	1. Potvrzení GP katastrálním úřadem 100 Kč
	2. Výpis z KN: do 20 parcel včetně 100 Kč
	3. Snímek z mapy:	a) formát A4 -	50 Kč
					b) formát A3 -	100 Kč


HODINOVÉ SAZBY
Kvalitativní podmínky:
	Geodetické a negeodetické práce či výkony, nutné k zajištění konkrétní geodetické
	zakázky, které nejsou obsaženy v předchozích tabulkách.

TABULKA 18 : Hodinové sazby
Sazba za 1 hodinu práce : 350 Kč


VELKOFORMÁTOVÝ BAREVNÝ TISK
Kvalitativní podmínky:
Velkoformátový barevný tisk na plotru HP DesignJet 111 Roll

TABULKA 18 : Velkoformátový barevný tisk
                  Rastrová barevná     Plnobarevná
                    Kresba (AutoCAD)    kresba (Picture)
A4         30,-Kč           60,-Kč
A3         50,-Kč           90,-Kč
A2         90,-Kč           180,-Kč
A1         170,-Kč           250,-Kč
A1+   nad A1 za každou započatou A4 30,-Kč


©2015 Geodetické práce Milan Luňák
www.geodeticke-prace.cz
e-mail:info@geodeticke-prace.cz